Leer Spaans online - lección uno

el alfabeto español y su pronunciación

árbol a
barco be
cinco ce
chica che
dos de
edificio e
falso efe
garaje ge
hombre hache
industria i
jamón jota
kilo ka
lámpara ele
lluvia elle
maleta eme
nariz ene
español eñe
ocho o
pez pe
quiosco cu
radio ere
sello ese
teléfono te
uva u
vaca uve
taxi equis
ya i griega
zapato zeta

introducción

 

Piedra

Het Spaans wordt met korte klanken uitgesproken en klinkt niet zo melodisch als het Italiaans, of vloeiend als het Frans. De klanken liggen voor in de mond en worden weinig ingeslikt. De intonatie verschilt sterk van het Nederlands. Er bestaan zeer veel verschillende dialecten, zowel in Spanje als in Latijns-Amerika. Je leert het castellano of español, het Spaans van Spanje. Houd er rekening mee dat men in andere Spaanstalige landen een afwijkende woordenschat kent en dat ook de grammatica kan verschillen.

Van de dialecten noem ik het andaluz van Zuid-Spanje of het lunfardo van Argentinië. Dit zijn maar twee voorbeelden, er zijn er natuurlijk veel meer. Je zou eigenlijk iedere gelegenheid te baat moeten nemen om naar Spaanstaligen te luisteren en met hen te praten. Dit is in Nederland niet altijd even eenvoudig. Niet iedereen heeft Spaanstalige vrienden of buren of woont in een gemeente met een Spaanstalige gemeenschap. De Spaanse tv is niet bij alle Nederlandse tv-aanbieders te zien. Gelukkig worden er regelmatig Spaanstalige films uitgezonden op de Nederlandse en Belgische zenders. Ook Netflix heeft een groot aanbod van interessante films en series. En dan is er natuurlijk Youtube met een onuitputtelijke bron aan filmpjes, programma’s en shows. Luister ook naar de intonatie en de klemtoon. Die zijn vaak anders dan je zou verwachten. Als de taal je ter harte gaat, zou je met regelmaat de programmabladen moeten nazien en iedere mogelijkheid te baat moeten nemen om Spaanse films en programma’s te bekijken, zelfs als het onderwerp je niet aanspreekt. Je komt dan vanzelf meer over de Spaanstalige cultuur en gewoonten te weten.

Probeer in het begin niet alles gelijk te verstaan. Een gevoel voor de klank en intonatie is belangrijker. En dan nog dit: bedenk dat wanneer je naar de stranden van Spanje op vakantie gaat, je niet altijd Spaans of castellano te horen krijgt. De kans is groot dat je een andere taal hoort (Catalaans/Valenciaans in Noordoost- en Oost-Spanje), of een dialect zoals het Andalusisch in Zuid-Spanje.


vocales

 

Piedra

Een aantal letters wijkt wat uitspraak betreft duidelijk af van het Nederlands. Alle klinkers zijn kort. De klank van de vetgedrukte letter in het Spaanse woord is vergelijkbaar met die van het Nederlandse woord ernaast.

Let op! Het rechter rijtje hieronder laat doorgaans geen vertalingen zien! Die kun je in een woordenboek vinden.

casa kassa
tres weg
disco Mies
dos bos
Cuba koepel

Soms wordt een dubbele klinker geschreven. Die wordt dan ook ‘dubbel kort’ uitgesproken.

cooperación cperatie
preelección bdigen

Het verschil tussen het Nederlandse man en maan kent men in het Spaans niet. Met andere woorden: een dubbele klinker levert geen betekenisverschil op en ook geen sterke klankverandering. Het is in dit verband aardig om te weten dat een Spanjaard die Nederlands leert, grote moeite heeft met het onderscheiden van man en maan.


consonantes

 

Piedra

 • Van de medeklinkers noem ik de meest afwijkende. Als eerste de letter c.
casa kassa
clase klas
crédito krediet
 • Maar als de c wordt gevolgd door e of i, dan klinkt hij als th in het Engelse ‘to think’.
  Er is geen Nederlandse klank waarmee hij vergeleken kan worden. In vrijwel geheel Latijns-Amerika klinkt hij niet als th, maar als s.
once to think
cinco thief
 • De ch is een aparte letter in het Spaans en komt na de c.
chocolate tjokvol
 • De g wordt meestal uitgesproken als in het Frans.
gato garçon
algo gourmet
grande grand
 • Maar in enkele gevallen klinkt hij precies als in het Nederlands, nl. als hij gevolgd wordt door een e of een i.
gente Gent
Argentina Argentinië
girar giro
 • Ook moeten nog de combinaties gue en gui vermeld worden: de g wordt weer als de Franse g uitgesproken, terwijl de u niet uitgesproken wordt. Er zijn hier overeenkomsten met het Frans.
guerra guerre
guitarra guitare
 • De h wordt wel geschreven, maar nooit uitgesproken.
harina Arie
hola olm
himno iemand
 • De j klinkt weer als een Nederlandse g.
jefe gek
Jerónimo Gerard
 • De ll (spreek uit elje) is ook een Spaanse letter en komt na de l. Hij klinkt als lj in het Nederlands, maar de l valt soms bijna weg, zodat je alleen nog maar een j-klank hoort.
Mallorca Mayorca
calle medaille
llamar ja, maar
 • De ñ wordt uitgesproken als n en j achter elkaar. Het kleine golfje boven de n wordt een tilde genoemd.
señor franje
España Spanje
mañana ranja
 • De q wordt altijd gevolgd door een u, terwijl die letter u dan
  niet wordt uitgesproken.
quince kiezen
queso Kees
 • De r komt enkel en dubbel voor en wordt rollend uitgesproken voor in de mond en kan met geen enkele Nederlandse r vergeleken worden. De dubbele rr wordt wat langer aangehouden, terwijl de e niet veel van klank verandert, dus niet zoals het verschil tussen per en peer. Oefen de r met het woord tranquilo.
pero
perro
 • «Je suster sal bedoele, dat se de son in de Suydersee heeft sien sakke!» Als je bij dit voorbeeld een voorstelling van de s kan maken, dan weet je hoe ongeveer een echte Spaanse s klinkt. Laat de klank in ieder geval nooit naar de Nederlandse z neigen. Die bestaat niet in het Spaans.
Jesús «je suster seker?»
sistema solar «het sonnestelsel»
 • De v klinkt in het Spaans als een b.
  Vergelijk ook Valencia met Barcelona, beide letters klinken precies hetzelfde.
vaya baai
Valencia balen
 • De x wordt als ks uitgesproken.
taxi taxi
 • Maar soms als een s.
Extremadura gestremd
 • En in specifiek Mexicaanse namen als een Nederlandse g. México wordt dan ook wel eens Méjico gespeld.
xico mechanisch
 • Als enkele losse letter klinkt de y als i.
Pepe y María iep
 • In een woord klinkt hij als j.
playa ja ja
¡ay! oei
 • De z klinkt weer als de Engelse th, behalve in Latijns-Amerika, waar hij als s klinkt.
Zaragoza thoroughly

diptongos

 

Piedras

Diptongos zijn tweeklanken van klinkers en komen veel voor in het Spaans. Juist deze tweeklanken klinken in onze oren lastig en zijn dan ook haast niet te vergelijken met het Nederlands. Ik zal het toch proberen, zolang je maar beseft dat het altijd ‘ongeveer als’ is.

 • ae wordt ook uitgesproken als a en e aan elkaar vastgeplakt. Er is geen Nederlandse, Engelse of Franse vergelijking mogelijk. In het onderstaande voorbeeld staat rechts een uitspraak tussen vierkante haken. Dit is in de taalkunde de geaccepteerde wijze om uitspraak weer te geven.
aeropuerto [aa-eropoewerto]
 • ai is niet moeilijk, want hij klinkt als [aj].
Buenos Aires Rai (tentoonstellingsgebouw in Amsterdam)
 • au klinkt bijna als de Nederlandse au, maar dan met een lichte w-klank er achteraan.
ausente [auwsente]
 • ei klinkt bijna als de Nederlandse ei, maar neigend naar een i-klank (van ik) aan het eind.
vendéis reis
 • eu klinkt ongeveer als ons woord eeuw.
Europa [eeuwropa]
 • ua klinkt als [oe-wa] en heeft veel weg van de Surinaamse w in kwartje.
cuarto [koewarto]
 • ue klinkt als [oe-we].
bueno [boeweno]
 • uo klinkt als [oe-wo] en heeft weer veel overeenkomst met de dik aangezette w uit Suriname.
cuota quota
 • ia, ie, io, iu leveren in principe geen problemen op omdat de i hier klinkt als de Nederlandse j.
farmacia [farmasja]
pie [pje]
cancn [kansjon]
diurno [djoerno]

N.B. farmacia en canción zijn tussen de rechte haakjes eerder in Latijns-Amerikaanse dan Spaanse uitspraak neergelegd, omdat de c gevolgd door i eigenlijk als de Engelse th uitgesproken dient te worden en niet als s.


acentos, tildes

 

Piedra

Meerlettergrepige woorden krijgen de klemtoon op de laatste lettergreep, behalve als het woord op een klinker (-a, –e, –i, –o, –u) of op –n of –s eindigt. In dat geval leg je de klemtoon op de voorlaatste lettergreep. Het zal je intussen opgevallen zijn dat sommige woorden een accent hebben: crédito. Behoudens vraagwoorden en sommige woorden die uit één lettergreep bestaan, geeft een acento of tilde een afwijkende klemtoon aan. Voorlopig is het handig te weten dat een woord nooit meer dan één acento of tilde heeft en dat hij altijd van links onder naar rechts boven geschreven wordt.

el otorrinolaringólogo

¡Adiós!